ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna jest uniwersalną firmą ubezpieczeniową o osiemdziesięcioletniej tradycji i niekwestionowanej pozycji lidera wśród prywatnych firm ubezpieczeń majątkowych i osobowych działających na polskim rynku. To pierwsza firma ubezpieczeniowa w Polsce, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego.

WARTA działa kompleksowo, wykraczając poza ubezpieczenia majątkowe i osobowe, jest głównym udziałowcem siostrzanego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oraz utworzyła Powszechne Towarzystwo Emerytalne DOM S.A.
Na dzisiejszy wizerunek Towarzystwa pracowały cztery pokolenia polskich ubezpieczeniowców, a jego poznański rodowód powszechnie kojarzący się z solidnością, rzetelnością i rozwagą w interesach, pozwolił zbudować firmę wiarygodną i bezpieczną finansowo, gotową sprostać wyzwaniom rynku.
Szczycimy się przyznanymi WARCIE tytułami: Lidera Polskiego Biznesu, Firmy Roku, Najlepszej Spółki Rynku Podstawowego `98 i wyróżnieniem Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych za największy wzrost akcji na Giełdzie w 1998 roku.
Nasza oferta ubezpieczeniowa, w której znajduje się ponad 160 produktów ubezpieczeniowych, jest wszechstronna i kompleksowa, zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających Klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

KLIENTOM INDYWIDUALNYM proponujemy bardzo szeroki pakiet ubezpieczeń:

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, autocasco, ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym specjalny pakiet usług assistance - WARTA MOTO - ASSISTANCE

PAKIET UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH - WARTA TRAVEL, zawierający ubezpieczenia: kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie podróży i pobytu za granicą, ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, a także wcześniejszego z niej powrotu, ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie assistance, które zapewnia dodatkową ochronę prawną i finansową Ubezpieczonemu i podróżującej z nim rodzinie.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW pracowników i ich rodzin, uczniów oraz uczestników zorganizowanego wypoczynku.

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ, DOMÓW, DOMKÓW LETNISKOWYCH I DOMÓW W BUDOWIE, w tym specjalny pakiet WARTA DOM SERWIS.

UBEZPIECZENIE WARTA SKI dla osób uprawiających narciarstwo, narciarstwo wodne, winsurfing i snowboard na terenie Polski i innych krajów.

UBEZPIECZENIE WARTA SPORT dla sportowców oraz osób związanych z kulturą fizyczną i sportem.

UBEZPIECZENIA DLA ROLNIKÓW.

Dla naszych klientów stworzono nowoczesne Centrum Likwidacji Szkód oraz programy: WARTA KLIENT SERWIS i WARTA KONTAKT, zapewniające wszystkim pełen zakres usług i całodobową opiekę przedstawiciela WARTY.

Dla naszych Klientów utworzono Klub Klienta WARTY, zapewniając każdemu posiadaczowi Karty liczne zniżki i przywileje.

PODMIOTOM GOSPODARCZYM proponujemy:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, dając w ramach pakietu pełną ochronę majątku firmy od wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych oraz zagrożeń m. in. w zakresie: ognia, wybuchu, powodzi i zalania, huraganu, uderzenia pioruna, kradzieży z włamaniem, rabunku a dodatkowo ubezpieczenie utraty zysku w przypadku strat poniesionych przez podmiot gospodarczy na skutek tych zdarzeń. 

Specjalny PAKIET DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW uwzględniający specyfikę tego sektora gospodarki. W ramach pakietu ubezpieczyć można majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem oraz sprzęt elektroniczny, mienie w transporcie, odpowiedzialność cywilną i utratę zysku.

W naszej ofercie znajduje się wiele rodzajów ubezpieczeń dostosowanych do różnorodnych potrzeb Klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Oferujemy Państwu m. in.:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WRAZ Z UTRATĄ ZYSKU: przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, wyposażenie, urządzenia, zapasy, materiały biurowe, a także nakłady inwestycyjne na remonty kapitalne, adaptacyjne, wnętrzarskie, mienie prywatne pracowników Ubezpieczonego oraz maszyny elektryczne od szkód elektrycznych, jak również przewidywany zysk, które osiągnęłoby przedsiębiorstwo, gdyby jego działalność nie została zakłócona pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem statku powietrznego.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU: ubezpieczeniem mogą być objęte towary, surowce, materiały pomocnicze, opakowania oraz urządzenia i wyposażenie zakładów przemysłowych, sklepów, biur itp. Ponadto umowa ubezpieczeniowa może przewidywać odpowiedzialność WARTY za utratę wartości pieniężnych, czeków, weksli i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: ubezpieczeniem tym objęte mogą być: komputery, sprzęt, sprzęt medyczny, urządzenia łączności, nawigacyjne itp., a także nośniki danych oraz zawarte na nich informacje.

UBEZPIECZENIE MASZYN WRAZ Z UTRATĄ ZYSKU: przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju czynne maszyny i urządzenia elektryczne, parowe lub inne, a ochroną objęte są szkody eksploatacyjne powstałe m. in. na skutek: wadliwego projektowania, błędów wykonawczych i montażowych, wad odlewniczych i materiałowych, błędów w obsłudze, przyczyn elektrycznych oraz przewidywany zysk, który osiągnęłoby przedsiębiorstwo, gdyby jego działalność nie została zakłócona na skutek szkody spowodowanej ww. przyczynami.

UBEZPIECZENIE ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO); przedmiotem tego ubezpieczenia jest mienie przewożone wszystkimi środkami transportu w kraju i zagranicą.

Proponujemy również ochronę związaną z prawną odpowiedzialnością ponoszoną przez podmiot gospodarczy:

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA: WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej gdy, w związku prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, Ubezpieczający obowiązany jest w myśl przepisów prawa do naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRODUCENTA ZA WADY PRODUKTU: przedmiotem ubezpieczenia jest pozaumowna odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek wadliwości używanych lub konsumowanych produktów sprzedawanych w kraju lub wysyłanych przez Ubezpieczonego za granicę.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM za szkody będące następstwem niezachowania należytej staranności w wykonywaniu umowy przewozu.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA w związku ze świadczeniem szeroko rozumianych usług logistycznych.

INWESTORÓW, WYKONAWCÓW I DEWELOPERÓW zainteresują:

UBEZPIECZENIE BUDOWLANO-MONTAŻOWE: kompleksowe ubezpieczenie obejmujące ochroną każdy rodzaj mienia na budowie od wszystkich najistotniejszych ryzyk towarzyszących prowadzeniu prac łącznie z odpowiedzialnością cywilną.

UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU w związku z powstałym w wyniku wypadku na budowie opóźnieniem w oddaniu inwestycji do użytku.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE związane z procesem inwestycyjnym:

  • wadialne

  • zwrotu zaliczki

  • właściwego wykonania kontraktu

  • właściwego wykonania napraw gwarancyjnych

Polecamy Państwu również nowoczesne ubezpieczenia finansowe:

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH I KRAJOWYCH
UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH
GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

Posiadamy również bogatą ofertę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących zawody, z którymi wiąże się szczególna odpowiedzialność: m. in. dla notariuszy, biegłych rewidentów, geodetów, lekarzy, doradców podatkowych.

W naszej działalności staramy się łączyć tradycję, doświadczenie i solidność - cechy nabyte przez blisko 80 lat obecności na rynku ubezpieczeniowym - z najnowocześniejszymi formami działania.
Pomaga nam w tym wykwalifikowany starannie dobrany personel, będący zawsze do państwa dyspozycji.
Sądzimy, że te cechy WARTY gwarantują Państwu profesjonalną, sprawną i życzliwą obsługę.
Satysfakcja naszych Klientów oraz pewność, że w każdej sytuacji mogą liczyć na swojego ubezpieczyciela - to nasze priorytety.

 

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 - 16.00

E-mail: expert[@]expert-chorzow.pl

 

 
ubezpieczenia
Agencja TUiR “WARTA” S.A. 
zawieranie umów i zgłaszanie szkód

rzeczoznawstwo motoryzacyjne